ملت ايران چون بچه های يتيم هستند....آن هم از بدبخت ترين نوعش...بچه های يتيمی چون کوزت که در دستان تنارديه ها اسيرند؛ ژان والژانی هست که کوزت را نجات دهد؟