ما شيعيان چگونه می توانيم دموکراسی را قبول کنيم؛وقتی که به حقانيت علی و حسين که در زمان خويش در اقليت بودند؛ايمان داريم؟