وقتی زلزله اومد؛همينطور آروم نشسته بودم و به ديگران که سراسيمه به طرف در می دويدند می خنديدم؛بدون ترس و خونسرد؛نمی دونم چطور و چرا در اين گونه مواقع؛آرام و بدون هيجان می شوم؟اين آرامش خيلی طبيعی نيست؛هر چند که می دونم آرامش در مواقع خطر حکم طلا را دارد!