زمين لرزيد؛تختم لرزيد؛سقف می لرزيد؛تابلوها می لرزيد؛گونه ها و دندانها می لرزيد؛....ناگهان او به ذهنم آمد؛همه چيز آرام شد؛همه چيز از بين رفت؛همه چيز بی معنا شد؛اما يک چيز همچنان می لرزيد؛....قلبم؛قلبم می لرزيد...ياد او قلبم را لرزاند....او در چه حالی است؟ آيا زنده است؟