زمين می لرزد و می لرزد و می لرزد؛اميدوارم دلهايتان هرگز نلرزد!