پاييزه؛پاييزه؛برگ درخت می ريزه

ديوونه الآن که بهاره!

وای راست می گی:

بهاره بهاره؛بهار برگ رو درخت می ياره!