در جواب محفل دوستانه مهربون؛که نگران من است:

موی پريشان را می شود بست و جمع کرد؛فکر پريشان را چه بايد کرد؟چگونه می توان جمع کرد؟