عشق و دوستی چون زمين بکر و دست نخورده و سراسر سفيد شده از برف در فصل زمستان است.وقتی ردپای يک نفر در اين زمين وجود داشته باشد تابلوی زيبايی است ولی وقتی دهها و صدها نفر از اين زمين گذشته باشند و ردپا بجا گذاشته و برفها را له کرده و سفيدی برف را به گل تبديل کرده باشند ديگر آن زيبايی و ارزش را نخواهد داشت!