دوستيهای قديمی و عميق چون لکه های چربی روی آب هستند؛همواره باقی و پابرجا می مانند.