عشق من به تو مثل عشق خری به خر ديگر است.با اين تفاوت که تو ناز می کنی و خر جفتک می اندازد.من حرف می زنم و التماس می کنم و خر عرعر می کند.تو را می بايست خر می کردم ولی خر به اين زحمت کشيدن هم نياز نداشت.کاش خر بودم تا مثل الآن احساس خريت نمی کردم!