حرفهای زشت و شوخيهای رکيک و زننده و ناسزا که بر زبان قلم جاری می شوند؛چون خالهايی سياه بر پوست حافظه انسان حک می شوند و فراموش نمی گردند.