استبداد و زور همچون طنابی گلويم را می فشارد؛بغض راه گلويم را گرفته است؛احساس خفگی می کنم.انحصار هوای نفس کشيدن را از من گرفته است.

پدر به نشانه اعتراض به فيلترينگ دنيای مجازی از فردا به مدت يک هفته روزه سکوت می گيرد و حرف نمی زند.