تا وقتی بهش حال می دادم حق پدری بر گردنش داشتم؛ولی وقتی حالش را گرفتم بی منطق و مغرور شدم...و چنين است شرح حال کسانی که به ياد دوران رضا شاه می افتند!

تقابل اشکهای تمساح امروزی در کنار مشتهای محکم ديروزی بسيار زيبا و عجيب و عبرت انگيز است!

و اين نتيجه اذيت کردن اين حامد فيلسوف است!