پويای عزيز فيلتر شده؛زين پس از او در صنعت خودروسازی استفاده می شود.

(خدا پدرشون رو بيامرزه؛باعث شدن تا استعدادهای پويا هرز نره!!!!)