گفت:يا شيخ نظرت در مورد سينما چيست؟

پدر پاسخ داد:حرام است؛اند حرام است....چرا که موجب شده مردم ديگر به تعزيه خوانی ها نروند و بر غربت فرزندان پيامبر نگريند!