خزعبلات يک ديوانه ؛خزعبلاتی است از وبلاگ دوم يک ديوانه که مطالبش با نام وبلاگش همخوانی دارد؛اين ديوانه از سر بچگی؛توهمات خود نسبت به من را به رشته قلم در آورده و در حقيقت دست به تخليه عقده های درونی و شخصی و انتحار نوشتاری زده است؛دنيای بچگانه اين ديوانه شيرين و بامزه است.

(وبلاگ توسن را حتما بخوانيد و خودتان قضاوت کنيد؛ما حرفهای بچگانه ايشان را می بخشيم و فراموش می کنيم؛شما چطور؟)