گفت: يا شيخ اصلاح طلبان چه قدمهايی برای هويت زنان برداشته اند؟

پدر از خشم غريد و پاسخ داد:دست روی دلم نگذار٬که الگوی زنان امروز بجای زنان صدر اسلام٬شهره آغداشلو و شيرين عبادی و هديه تهرانی است!