من به چشم خودم دیدم که تو آمدی!
من به چشم خودم دیدم که با محبت به من خندیدی!
من به چشم خودم دیدم که خورشید زندگی به من لبخند زد.
و با چشم وجودم دیدم که ناگهان چراغ اتاق زندگیم خاموش شد!