-سلام!

- سلام٬چطوری؟چه خبر؟

- خوبم٬مرسی٬يه خبر دارم....!

- چی؟

-يه هفته است که سيگار رو ترک کردم!

- اه٬چه خوب٬يه جايزه پيش من داری!

- چی؟

- يه بسته سيگار مرغوب!!!!!!