جديدا به بازی ورق به ديده علمی نگاه می کنم٬قوانين علمی زيادی در بازيهای ورق حکمفرماست٬بازی ورق يک علم است.