تازگيها اسکناسها رو سريع خرج می کنم٬نمی خوام به من دل ببندند...می دونم درد جدايی از معشوق چقدر تلخ و سخته!