با انگشتتان به يک نقطه اشاره کنيد!دقت کنيد!می بينيد که يکی از انگشتانتان به روبرو اشاره دارد و ۳ انگشت به خودتان!وقتی مشکلی برايتان به وجود می آيد و به دنبال مقصر می گرديد به يک نفر اشاره می کنيد و آن را مقصر می گيريد اما؛اما ببينيد آن ۳ انگشت ديگر به چه کسی اشاره می کنند؟اين ۳ انگشت سهم شما را در مشکلتان نشان می دهند!فکر کنيد!!
فعلا!