ديگه نمی خوام قلک بخرم٬نمی خوام نقش يک زندانبان سنگدل رو بازی کنم.