يعنی ما آدمها هم مثل اين اسکناسها تاريخ مصرف داريم؟سير زندگی اين اسکناسها چقدر تلخ و تفکر بر انگيزه!!!