جديدا ۵۰ تومانيهايی که راننده تاکسی ها به من قالب می کنند رو نگه می دارم و جمعشون می کنم...می دونم که يه عالمه حرف دارند که می شه باهاشون يه کتاب نوشت!