بايد مواظب خودم باشم٬بايد تو سختيها خودم رو خوب حفظ کنم وگرنه زندگی مثل همون قضيه اسکناسه کمر آدم رو تا می کنه٬مچاله می کنه می اندازه تو زباله دان تاريخ!