امروز اون قلک رو شکوندم٬يه اسکناس پنجاه تومانی پوسيده و رنگ و رو رفته توجهم رو جلب کرد...نگاش کردم...ديگه به درد نمی خورد...پاره اش کردم انداختم دور!