گفت:يا شيخ خواب بر چند نوع است؟

پدر پاسخ داد:نمی توانم دقيق بگويم.

گفت:منظورت چيست؟

پدر پاسخ داد:خودت قضاوت کن=کوتاه٬بلند٬سبک٬سنگين٬شيرين٬تلخ٬ترسناک٬عميق٬شيطانی٬واقعی٬شبانه٬نيم روز٬صبحگاهی٬کج زنانه٬راست و....و خيلی چيزهای ديگر که يادم نمی آيد٬خب نظرت چيست؟

گفت:والله کم آوردم!