يادمه سوم ابتدايی بودم...يه انشاء داشتيم با عنوان مادر...جمله ای نوشتم که هنوز بهش معتقدم و دوستش دارم...۱۵ سال پيش گفتم:مادر کلمه ای است که نمی توان معنا کرد...از پيچيده ترين واژه هاست...بعد اين سالها٬هنوز به جمله ای که گفته بودم ايمان دارم٬تازه می فهمم که واقعا چی گفتم!

وقتی مادر هست٬همه چيز هست٬عشق هست٬محبت هست٬نور هست٬صفا هست٬نظم هست٬مادر ستون محکم اين خانه است.