ديگه حتی آغوش گرم و بزرگ مادر نيز از بين برنده ترس و غصه و رنج ما نيست...دنيا عوض شده يا بهتر بگم ما بزرگ شده ايم!