من از صدای گريه تو/به غربت بارون رسيدم/تو چشات باغ بارون زده ديدم

چشم تو همرنگ يه باغه/تو غربت غروب پاييز/ مثل من از يه درد کهنه لبريز

با تو بوی کاهگل و خاک/عطر کوچه باغ نمناک/زنده می شه

با تو بوی خاک و بارون/عطر پير يک گلابدون/زنده می شه

تو مثل شهر کوچک من/هنوز برام خاطره سازی/هنوزم قبله معصوم نيازی

تو مثل ياد بازی من/تو کوچه های پير و خاکی/هنوزم برای من عزيز و پاکی

چشمات ادامه غروبه/غروب شهر خسته من/تو چشات کهنه ها رو تازه کردم

تو مثل يک پل عبوری/طلوع قله های دوری/مثل گل عاشق شبنم و نوری

با تو بوی کاهگل و خاک/عطر کوچه باغ نمناک/زنده می شه

با تو بوی خاک و بارون/عطر پير يک گلابدون/زنده می شه

صدای تو صدای بازی/تو کوچه های پرغبار/لحظه دويدن و ترس فراره

قصه خوشبختی ديروز/به چشم من مثل سرابه/موندنت برای من تعبير خوابه

کاش همه چيز  ديده بشه...کاش همه چيز لبريز بشه...کاش همه چيز زنده بشه....کاش اين سرابها تعبير بشه...کاش...کاش