امروز با من حرفهای عقلانی و منطقی نزنيد٬چون مغزم را به روی قلبم divert کرده ام...با من از عشق  و دوستی سخن بگوييد...فقط !