امروز دوباره اون مورچه رو ديدم...ديگه عاشقش نشدم...چون تفاوتی با مورچه های ديگه نداشت...ولی اون همچنان فرقی نکرده بود...باز از دستم فرار کرد.