وقتی اون گربه هه رو ديدم٬سنگ رو با چنان شدتی رو کمرش پرت کردم٬انگار سرباز عراقی کابوس بچگيهام رو ديده بودم...می خواستم بکشمش!