رفتم جلو و به اون مرده تنه زدم...از حرکتم متعجب شد ولی اگه می دونست اون روز چه فحشهايی(تو خواب) بهش داده بودم٬نمی ذاشت سالم رد بشم.