دلم برای دنيای بزرگ مورچه ها تنگ شده...حالم داره از هر چی دروغ و حسادت و زيرآبزنی و خيانت و...بهم می خوره!