روز پزشک بر مقدس ترين انسانهای روی زمين٬ که  از جانشان مايه می گذارند وبا آن٬ قمار زندگی می کنند و جان می بخشند٬مبارک باد!