جديدا هر روز دم درمون يه مشت برنج می ريزم....چشم ندارم حرکت و تکاپوی مورچه ها رو ببينم٬يعنی چی ما بخوريم و بخوابيم و تنبلی کنيم٬اينها هی ورزش کنن؟....بدجنس شدم٬نه؟