صبح يه نامه به دستم رسيد...يه دعوتنامه بود از طرف ملکه مورچه ها جهت بازديد از کاخ تابستانی جديدش!