يکی از مورچه ها که نقش ستون پنجم من رو بازی می کنه٬ديروز به من خبر داد که يه تکه از شيرينی تو گوشه اتاق منه٬تا مورچه های ديگه نريختن اتاقم٬برش دارم!