گنجشکک اشی مشی پير٬دلش گرفته بود...همش تو لونه اش٬يه گوشه کز کرده بود و با حسرت به پرواز گنجشکهای ديگه نگاه می کرد...سالهای سال گذشته بود و طی اين سالها هرگز از لونه اش بيرون نيومده بود...او تاوان ترسش را به تلخی داده بود...ترس از اينکه کسی نذاره لب بومشون بشينه٬ترس از اينکه بارون بياد و خيس بشه٬ترس از اينکه برف بياد و گوله بشه و بيفته...او از ترس اين مشکلات و خطرها هرگز بيرون نرفت...پرواز نکرد...آرزوهاشو دفن کرد...موند تو لونه اش...پير شده بود...تمام پرهاش سفيد شده بود...ياد جوانی اش افتاد...خاطرات خوشی که با جفتش داشت و همچنين اون روز تلخ رو٬يادش اومد...اون روز سرد زمستون٬وقتی که به جفتش گفت ديگه می ترسه از لونه بيرون بره و جفتش اون رو درک نکرد٬در نتيجه خداحافظی ابدی ای با هم کردند و جفتش برای هميشه رفت....
قطره اشکی تو چشمهای گنجشکک اشی مشی پير حلقه زده بود...اون روز عجيب دلش گرفته بود...پيش خودش گفت:اين همه سال تو اين لونه موندم و پوسيدم چه فايده داشت؟بذار برم بيرون٬هر چی می خواد بشه٬چه فرقی می کنه مگه؟...تمام انرژی شو جمع کرد و پاشو از لونه بيرون گذاشت...خودشو تو هوا پرت کرد ولی بالهاش تکون نمی خوردند...طی اين سالها از بس که از اونها استفاده نکرده بود٬از کار افتاده بودند....گنجشکک اشی مشی‌پيرتاوان سختی برای ترسش پرداخت...پرواز از يادش رفته بود و نتيجه اش سقوط بود...سقوط به داخل حوض نقاشی
!

(راستی روز پدر مبارک!)