شاخه درخت ديگر تکان نمی خورد...لانه ای  که رويش وجود دارد خالی است...گنجشکک اشی مشی رفته...ديگه رفته...پرکشيده و رفته...ديگه رفته!