ولی خداييش کاش مقداری شبيه مورچه ها بوديم...پراميد و پرتلاش و دائما در حال حرکت و تکاپو!