پيشنهاد بدين٬اين دفعه خواب چه چيزی رو ببينم و براتون تعريف کنم؟(اين يعنی اوج دموکراسی!)