از آن ‌ور دنيا خبر رسيده‌که فرهاد مهراد ٬مسوءليت مرگ گنجشکک اشی مشی را بعهده گرفته است٬اميد است که برای او مشکلی پيش نيايد!