ديروز ميلی به دستم رسيد...حوض نقاشی به موزه تبديل شده است...علاقه‌مندان جهت بازديد به دلهای خودشان مراجعه کنند...