خوشحالم که بين دو برج تجارت جهانی٬القاعده ساختمان ديگری را منفجر نکرد٬وگرنه بعيد نبود آمريکا کشور بين عراق و افغانستان٬يعنی ايران عزيز را نيز اشغال می کرد!