صدای زنگ تلفن همراه:
-الو!ای محمٌد بخوان به نام خدايی که تو را آفريد.
-الو!الو!توی غار آنتن نمی ده٬بعدا زنگ بزن!