نمی دونم چه سٌريه که وقتی درس می خونم ٬موسيقی و آهنگ بايد در نهايت صدا باشه ولی وقتی که نماز می خونم اتاق بايد ساکت ساکت باشه وگرنه حواسم پرت می شه!