زندگی مثل يک‌رودخانه هميشه در‌جريان‌است٬می گذرد‌و بر‌نمی‌گردد.بعضيها‌جريان رودخانه زندگی‌شان‌زود‌قطع می شود٬بعضی ها‌دير‌و‌بعضی ديگر‌ديرتر.اين‌جريان هميشه در‌معرض‌حوادث قرار دارد٬حوادثی خوب و بد٬و زندگی ما تلفيق هميشگی اين‌خوب و بدهاست.
اما يک چيز را فراموش نکن٬تو مثل همه انسانها فقط يکبار اجازه زندگی کردن در اين جهان‌را داری...متوجه باش آن را طوری بگذرانی که رويت بشود بگويی زندگی کردم.زمان به سرعت می گذرد و تا چشم بر هم بگذاری می بينی اين يک بار زندگی را کردی...کاری نکن که اين رودخانه زندگی تو را ناخواسته ببرد...از عقل و احساسات قايقی بساز و جريان تند اين رودخانه را تحت کنترل خودت بگير....